Vezetői struktúra

Az igazgató


Az iskola vezetési struktúrájának élén az igazgató áll, aki közvetlenül a tanfelügyelőségnek alárendelt. Ő képviseli az iskolát más intézmények vagy fizikai személyek előtt. A tanári tanács és a vezető tanács elnöke. Hatásköre sokrétű és átfogó, az iskolai tevékenység minden területére kiterjed.

Az Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója Ferencz Irma

Az igazgatóhelyettes


Az igazgatónak alárendelt és az igazgató által megállapított hatásköröket tölti be, amelyek között a legfontosabb a nevelési, illetve az iskolán kívüli tevékenység megszervezése, irányítása és ellenőrzése. Az igazgató távollétében helyettesíti őt minden hatáskörben.

Az Áprily Lajos Főgimnázium aligazgatója  Köpe Andreea

A vezető tanács


Az iskola kollektív vezető szerve, szervezési és adminisztratív kérdésekben határozathozatali jogkörrel. Hatáskörébe tartozik: az iskolai tevékenységre vonatkozó törvényes előírások tiszteletben tartásának felülvigyázása; az iskola területének, anyagi alapjának adminisztrálása; az iskola fejlesztési tervének elfogadása; az iskola belső rendszabályzatának elfogadása; az iskolai személyzet tanévvégi minősítése; az iskola költségvetési tervének elfogadása; az iskolai tevékenységről szóló igazgatói jelentés megvitatása és elfogadása.
Összetétele: az igazgató, az igazgatóhelyettes, tanítók, tanárok, a könyvelő, a helyi közigazgatási szervek képviselői, az iskolai szülőbizottság képviselője, a tanulók képviselője. A vezető tanács elnöke az iskola igazgatója.

A Vezető Tanács tagjai a 2022/2023-as tanévben: Ferencz Irma (igazgató), Köpe Andreea (aligazgató),Keresztes Zsófia (tanár), Reiff Zsuzsa (tanár), Szőke-Györke Emese (tanár), Barabás Emike (tanár), Orba Loránd , Chiricheș Ciprian (a helyi önkormányzat képviselője), Sánta Timea (az iskolai szülőbizottság elnöke), Pászka Jenő (az iskolai szülőbizottság képviselője), Dezső Roland (XII.C),Biró Margareta (szakszervezeti megfigyelő)

A tanári tanács


Az iskolában tanító tanárok és tanítók alkotják, és az oktatói-nevelői munkát illető kérdésekben határozathozatali jogkörrel rendelkezik.
Gyűlésein, az iskolaigazgató meghívására, részt vehetnek a szülők, a tanulók, a közigazgatási szervek képviselői, vagy más meghívottak.
Üléseit félévnyitáskor és félévzáráskor tartja, illetve bármely más alkalommal, az igazgató kérésére vagy a tanszemélyzet kétharmadának kezdeményezésére.
Hatáskörébe tartozik: az igazgató által beterjesztett, az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségére vonatkozó jelentés megvitatása és elfogadása; az intézmény fejlesztési tervének megvitatása és a vezető tanács elé terjesztése; az iskolai tevékenység éves tervének megvitatása és elfogadása; a vezető tanácsban résztvevő tanszemélyzet megválasztása; a tanszékek összetételének elfogadása; az alkalmazottak esetleges fegyelmi vétségeit kivizsgáló bizottság kinevezése, illetve a szankciók megállapítása; a fegyelmi kihágásokat elkövető tanulók büntetésének megállapítása; a tanulókat és a tanszemélyzetet megillető jutalmak megállapítása; az iskola beiskolázási tervének véleményezése; az iskola belső rendszabályzatának megvitatása és véleményezése.

Az osztálytanács


Az adott osztályban tanító tanárok összessége alkotja, illetve az osztály-szülőbizottság és a tanulók egy-egy képviselője.
Elnöke az osztályfőnök. Hatáskörébe tartozik: az osztály félévi és tanévvégi tanulmányi és fegyelmi helyzetének elemzése; a tanulmányi előmenetelt és a fegyelmi mutatókat javító intézkedések megállapítása; javaslattevés a tanulók magaviseleti jegyét illetően; a tanulók jutalmazására vonatkozó javaslattevés; a tanulók szankcionálására vonatkozó javaslattevés.

A szülői tanács


Az osztály-szülőbizottságok elnökei alkotják, és az iskolai szülői közgyűlés végrehajtó szerve. Jogában áll képviseltetni magát a tanári tanácsban és a vezető tanácsban. Hatáskörébe tartozik: az iskola támogatása pályaválasztási és a tanulók társadalmi integrációját illető kérdésekben, az iskolaköteles tanulók beiskolázásában, nevelési kérdésekben, az anyagi alap kezelésében és gyarapításában, finanszírozási források azonosításában és megszerzésében.

Az iskolában működő bizottságok

Az iskolai tevékenység jobb megszervezése érdekében, a belső munkamegosztás elve alapján, az iskolában különböző, állandó vagy időszakos hatáskörrel rendelkező bizottságok működnek.

Állandó bizottságok:

 • A tanterv alkalmazását felügyelő bizottság
 • Az iskolai tevékenység minőségével foglalkozó bizottság
 • A munkavédelmi és tűzvédelmi bizottság
 • A tanári továbbképzéssel foglalkozó bizottság
 • A belső menedzseri ellenőrzéssel foglalkozó bizottság
 • Az iskolai környezetben a diszkrimináció, a korrupció és az erőszak megelőzésével és a multikulturalitás népszerűsítésével foglalkozó bizottság

Ideiglenes bizottságok:

 • Órarendkészítő bizottság
 • Az iskolában a tanári szolgálatossággal foglalkozó bizottság
 • Nemzetközi projektekkel foglalkozó bizottság
 • A naplók ellenőrzésével, a rendszeres jegyadással és a félévi dolgozatok ütemezésével foglalkozó bizottság
 • A tankönyvek nyilvántartásával foglalkozó bizottság
 • Az iskola népszerűsítésével foglalkozó bizottság
 • A gazdasági szakirányú osztályok gyakorlatát megtervező és felvigyázó bizottság
 • Iskolaorientáció és pályaorientáció bizottság
 • Az iskolán kívüli tevékenységekkel foglalkozó bizottság
 • A leltározó bizottság
 • Az iskolában lebonyolítandó tanulói vizsgákat szervező bizottság
 • Az ösztöndíj bizottság

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.