Az Áprily Lajos Főgimnázium iskolai rendszabályzata

I. A tanulói státus

 • Tanulónak minősül minden olyan személy, aki a vonatkozó törvényes rendelkezések betartásával be van iratkozva valamilyen oktatási intézménybe és részt vesz annak tevékenységében.
 • A tanulói minőség az alábbi esetek valamelyikében szűnik meg:
  • A kötelező iskolai, középiskolai, posztliceális vagy szakiskolai tanulmányok befejezése.
  • Az iskolából való kitiltás.
  • Az iskolából való kimaradás.
  • A tanuló, szülő vagy gyámszülő által benyújtott kérvény alapján történő, az iskolai tevékenységtől való visszavonulás (ez az eset nem vonatkozik az I-VIII. osztályos tanulókra).
  • A középiskolai, posztliceális vagy szakiskolai tanulmányok megkezdésétől számított 20 napon belüli igazolatlan meg nem jelenés az iskolában.
 • Tanulói minőségüket a tanulók a tanórákon és más iskolai tevékenységeken való részvétel formájában gyakorolják.

II. A tanulók jogai

 • Az állami oktatás ingyenes. Ennek megfelelően az állami tanügyi intézményeket látogató tanulók tandíjmentességet élveznek, illetve ingyenesen használhatják, azok rendeltetésének megfelelően, a tanítók-tanárok felügyelete és irányítása alatt, a tanítási program és az iskola által engedélyezett iskolán kívüli tevékenységek ideje alatt az iskola minden felszerelését, anyagi alapját teljes egészében. 
 • A tanulásban kitűnt tanulók pályázhatnak különleges ösztöndíjakra, jogosultak arra, hogy az iskola vezetősége ilyen céloka javaslatokat tegyen, illetve beleegyezzen, hogy azokat igénybe vegye.
 • A tanulóknak jogukban áll különböző tudományos, kulturális, művészi vagy sport egyesületeket létrehozni. A tanulók törvényes joga diákszervezetet létrehozni; annak tevékenységét az iskola vezetősége hagyja jóvá, ha hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és tiszteletben tartja az iskolai házirendet.
 • A tanulóknak joguk van saját diáksajtót szerkeszteni és terjeszteni, ha annak formája és tartalma nem törvényellenes és a tanulók szellemi épülését szolgálja. Ez a tevékenység csak az iskola vezetősége által kinevezett tanár közreműködésével és irányításával történhet.
 • A tanulók jelölhetnek saját képviselőt az iskola Vezető Tanácsába.
 • A tanulásban, versenyeken, illetve más iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben kitűnő teljesítményt nyújtó tanulók díjat kaphatnak.
 • Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek az I-X. osztályos tanulók, valamint a felső tagozatú középiskolai tanulók közül azok, akiket az érvényben lévő törvényes rendelkezések erre feljogosítanak.
 • A tanulóknak joguk van bármilyen információforrást felhasználni, bármely véleményt kifejezésre juttatni, ha azok nem ellentétesek az iskolai oktatás és nevelés céljaival.
 • A kiváló tanulmányi eredményt elérő középiskolás tanulók, valamint a nehéz szociális helyzetűek ösztöndíjban részesülhetnek, az iskolának biztosított keret lehetőségein belül. Az ösztöndíjak odaítélését az iskolai ösztöndíj-bizottság bírálja el.
 • Beiskolázottságuk ideje alatt a tanulók ingyenes orvosi és pszichopedagógiai ellátásban részesülnek. Ezen túlmenően árengedményekben részesülnek előadások, múzeumi látogatások, kulturális és sportrendezvények alkalmával, valamint a közszállítási szolgáltatások igénybevétele esetén.
 • A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulóknak joguk van anyanyelvükön tanulmányokat folytatni minden oktatási szinten és formában.
 • A tanulóknak joguk van az oktatás típusát és formáját megválasztani. A kiskorú tanulók esetében ez a jog a szülőt vagy gyámszülőt illeti meg.
 • Az iskola területén és azon kívül a tanulók különféle rendezvényeket szervezhetnek, ha azokat az iskola vezetősége jóváhagyja. Ezek a rendezvények nem sérthetik a demokrácia, a nemzeti biztonság, a közrend, az erkölcs és a jóízlés elveit, valamint a résztvevő személyek biztonságát és az anyagi javak épségét. Amennyiben a rendezvények nem tesznek eleget ezeknek a követelményeknek, az iskola vezetősége betilthatja azokat.
 • A különleges képességekkel rendelkező és kiváló iskolai teljesítményt nyújtó tanulók egy iskolai év alatt elvégezhetnek két iskolai évet, a Tanügyminisztérium által jóváhagyott feltételek mellett.

III. A tanulók kötelességei

 • A zavartalan munkavégzés érdekében hozott és a tanítás rendjét érintő intézkedések
  • A tanulók kötelessége az órákon részt venni, mindegyik tantárgyból rendszeresen készülni, a tantervek által előírt ismereteket elsajátítani.
  • A tanulóknak ismerniük kell és tiszteletben kell tartaniuk az állam törvényeit, az iskolai rendszabályzatot, a közlekedési szabályokat, az egészségvédelmi és munkavédelmi szabályokat, a tűzmegelőzési és tűzoltási szabályokat, a polgári védelmi és a környezetédelmi szabályokat.
  • A tanulóknak tilos:
   • Az iskolai dokumentumokat (naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvi lapok stb.) rongálniuk vagy megsemmisíteniük.
   • Az iskola anyagi javait rongálniuk.
   • Olyan dokumentumokat, iratokat, újságokat, folyóiratokat stb. iskolába hozniuk és terjeszteniük, amelyek tartalmuknál fogva sértik a nemzeti függetlenséget, szuverenitást és területi épséget, erőszakra és intoleranciára buzdítanak.
   • Olyan tiltakozó megmozdulásokat szervezniük, amelyek akadályozzák az iskolai tevékenységet.
   • Az iskolai be- és kijáratokat, folyósókat eltorlaszolniuk.
   • A mobiltelefonokat az iskolában használniuk.
   • A tanár elektronikus felszereléséhez engedély nélkül hozzányúlni.
  • Az órák megkezdése előtt, a becsengetés után a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak, az előírt tanfelszerelést és az ellenőrző könyveket magukkal hozva, csendben, a helyükön várják a tanárt.
  • Ha a tanár nem érkezik meg 10 perc eltelével, ezt a szolgálatos tanuló vagy az osztályfelelős az igazgatóságon vagy a szolgálatos tanárnál jelentse, hogy az osztályba helyettesítő tanár jöhessen be.
  • Az iskola vezetősége által jóváhagyott órarendet a tanulók kötelesek betartani.
  • Az órák után a tanulóknak az osztálytermet rendben kell hagyniuk (a padokból az esetleges szemetet kiszedni, a táblát letörölni, a szemetet a szemétkosárba tenni). Az osztály rendjéért az osztályszolgálatos diák a felelős. Ha egymaga nem képes a rendet áthágó diákot jobb belátásra bírni, köteles a szolgálatos tanárhoz vagy az osztályfőnökhöz fordulni, ellenkező esetben felelősségrevonásban vagy megróvásban részesülhet. Arra a tanulóra, aki visszautasítja az általa okozott szemét eltakarítását, az iskola vezetősége szankciót szabhat ki.
  • Minden osztályban a szolgálatos tanulók számbaveszik, az első tanítási órától az utolsóig, a hiányzó tanulókat, szünetekben kiszellőztetik az osztálytermet, a táblát letörlik és gondoskodnak krétáról, illetve táblatörlő szivacsról, illetve a fehértáblához használatos írószerről, leellenőrzik az elektronikus eszközök kikapcsolását.
  • A tanulókat az iskola területén csak szüleik és legközelebbi hozzátartozóik kereshetik, tilos barátok, ismerősök, szomszédok látogatását fogadni az iskolában.
  • Balesetet vagy bármilyen más rendellenes helyzetet az iskolában az iskola- vagy osztályszolgálatos tanulók kötelesek a szolgálatos tanár vagy az igazgató tudomására hozni.
  • Az órák megkezdése előtt, és az órák végeztével minden tanuló fertőtlenítőszeres törlőkendővel letörli a padját.
  • Minden tanuló a saját padjánál, vagy a szabadban fogyasztja el a tízórait, járványidőben. Előtte és utána fertőtleníti a kezét.
  • Az iskolai online tevékenységek során a tanulók felelősek az általuk közzétett tartalmakért (üzenetek, videók, csatolmányok), amelyek a digitalis tanulási felületen jelennek meg.
  • A diákok a törvényes keretek tiszteletben tartásával használhatják a rendelkezésükre bocsátott online tanulási felületet.
  • Tilos az online felületen zajló tevékenységekről előzetes engedély nélkül felvételt készíteni, vagy bármilyen személyes adatot nyilvánossá tenni, a 679/2016-os EU törvény 5. cikkelye értelmében.
  • A tanulók kötelesek az iskola által megszabott program szerint iskolába jönni, legyen az online vagy offline tanítás. Az online tanórákon a jelenlét kötelező.
  • A diákok a kiosztott online feladatokat kötelesek időben, a tanár által kiszabott feltételek mellett elkészíteni és bemutatni. A tanár értékelheti és jegyet adhat az online tevéknységekre.
  • Az online tanítási órán a tanulók megfelelő, civilizált módon viselkednek, betartva azokat az online etikett szabályokat, amelyeket a tanár megkövetel. Ennek értelmében,a videóképernyős kapcsolódás csak különböző, speciális, szülővel előre megbeszélt okokból mellőzhető.
 • Az iskolában való tartózkodás és viselkedés szabályai. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
  • A diákok az iskolában és azon kívül is kulturáltan viselkedjenek, becsüljék meg egymást, egymás munkáját, tartsák be az emberi együttélés írott és íratlan szabályait.
  • A szünetek alatt a tanulók ne szaladgáljanak a folyosón és ne keltsenek zajt. Az órák alatt és a szünetekben is fegyelmi vétségnek számít a csendháborítás.
  • Tilos az osztálytermekben, a folyosón, az udvaron, a sportpályán szemetet szétdobálni.
  • Az Áprily Lajos Főgimnáziumban kötelező a megfelelő iskolai megjelenés, vagyis az iskola jelvényével ellátott, bordó vagy sötétkék pulóver, fehér ing és sötétkék, fekete vagy szürke nadrág, illetve szoknya. A tanuló akkor minősül megfelelően öltözöttnek az iskolában, ha mindezeket egyszerre viseli. A pulóver és a hőmérséklet függvényében levethető. Az fehér ingen, blúzon nem lehet kép vagy felirat.
   A megfelelő iskolai megjelenés hiánya kihágásnak minősül és büntethető. Ünnepi alkalmakkor a tanulók ünneplő ruhát vegyenek fel. Ez a lányoknak a sötét színű szoknya és fehér blúz, a fiúknak a sötét színű nadrág, fehér ing, nyakkendő és zakó vagy mellény.
  • Tilos a dohányzás a tanulók számára az iskola területén és annak környékén, illetve minden alkalmi vagy rendszeres gyülekezési helyen (például a tömegközlekedési járművek megállóiban, színházi előadások előtt, azok szüneteiben stb.), továbbá minden, a tanulók részére szervezett rendezvényen vagy tevékenységen.
  • Szeszes italok vagy más egészségre káros anyagok birtoklása, forgalmazása, illetve fogyasztása az iskola területén és az iskolán kívül is, illetve minden, a tanulók részére szervezett rendezvényen tilos.
  • A tanítás ideje alatt vendéglőkben, bárokban, nyilvános mulatóhelyeken a tanulóknak tartózkodniuk tilos. Ezeken a helyeken a tanulók az iskolai programon kívül is csak szülői engedéllyel, illetve szüleik közvetlen felügyelete mellett tartózkodhatnak.
  • Az iskola épületében tilos labdával játszani; az iskola területén ez kizárólag a sportteremben vagy a sportpályán engedélyezett.
  • Kerékpárral vagy más járművel, illetve görkorcsolyával az iskola területére bejönni tilos.
  • Szúró, vágó vagy más, a tanulók testi épségére veszélyes tárgyakat, eszközöket vagy vegyi anyagokat, gyufát vagy öngyújtót tilos az iskola területén birtokolni vagy használni.
  • Tilos a gázcsapokhoz és az elektromos hálózathoz nyúlni. Ha gázszagot érzünk, kinyitjuk az ablakokat, nem kapcsoljuk fel a villanyt, és azonnal értesítjük a szolgálatos tanárt vagy az osztályfőnököt, gondnokot, igazgatót, karbantartó munkást.
  • Tilos az ablakon kihajolni, az ablakpárkányon ülni.
  • Tilos az iskolai sportszerekre vagy a kerítésre felmászni.
  • Az iskolaápületekben a lépcsők jobboldalán közlekedünk.
  • Az utcán való közlekedésben betartjuk a közlekedési szabályokat.
  • A laboratóriumokban és a tornateremben a tanulók csak a szaktanár felügyelete alatt tartózkodhatnak
  • Tilos a tanulóknak obszcén, közfelháborodást kiváltó tetteket elkövetniük, ízléstelen, obszcén gesztusokhoz vagy káromkodásokhoz, az emberi méltóságot sértő kifejezésekhez folyamodniuk.
  • A fizikai és szellemi bántalmazás bármely iskolai és iskolán kívüli tevékenység alkalmával tilos.
  • Tilos a hatóságokat rosszakaratból, ok nélkül riasztani.
  • A tanulók az iskola területét csak a napi program befejezése után hagyhatják el. Az iskola területének az iskolai program alatti elhagyásához az osztályfőnök, a szolgálatos tanár vagy az igazgató írásbeli engedélye szükséges.
  • A tanulóknak az iskola területére való közlekedése a Graft patak felőli utcai kapun keresztül történik. Tilos a 6-os számú Általános Iskola felőli bejárat igénybe vétele.
 • A köz- és magántulajdon védelmére hozott intézkedések
  • Az iskola épületéért és az iskola területén található anyagi értékekért minden tanuló erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.
  • Ha az iskolának a tanuló gondatlanságából vagy szándékosan kárt okozott, azt az illető tanuló vagy annak szülei kötelesek kijavítani, illetve megtéríteni. Ha a kárt okozó tanuló személye nem ismeretes, ez a felelősség az egész osztályközösséget terheli.
  • A tanítás kezdetekor vagy befejeztekor (reggel és délben) az észlelt hibákat, rongálásokat az osztályfelelősök vagy az iskola- és osztályszolgálatos tanulók haladéktalanul jelentsék a szolgálatos tanárnak, az osztályfőnöknek vagy az igazgatóságnak.
  • Személyes értékeire, pénzére, holmijára minden tanuló maga vigyázzon. Az iskola ezekért nem tud felelősséget vállalni. Ha az osztályterem üresen marad (testnevelési óra, laboratóriumi foglalkozás stb. esetén), be kell zárni azt.
  • A talált tárgyakat az iskola titkárságán vagy a könyvelőségen adjuk le.
  • Közleményeket, hirdetésket a diákok csak a szaktanár, osztályfőnök vagy igazgató engedélyével, az általuk kijelölt helyen tehetnek ki. A hirdetés tartalmilag és formailag is legyen kulturált, tüntesse fel a hirdető nevét és osztályát. Az elavult hirdetéseket a hirdető köteles eltávolítani.
 • Az órai mulasztások és hiányzások rendje
  • A kötelező iskolai tevékenységtől való, bármilyen okból történő távolmaradás hiányzásnak számít.
  • A törvényesen elfogadható dokumentumokkal megokolt hiányzások igazoltaknak minősülnek.
  • A hiányzásokat igazoló törvényes iratok a következők:
   • A családi orvos vagy az iskolai orvosi rendelő orvosa által kibocsátott igazolás.
   • A kórházi orvosi igazolás.
   • A szülő vagy gyámszülő által az iskola igazgatójához intézett, jól megalapozott írásbeli kérvény, melyet a tanító vagy az osztályfőnök előzetesen tudomásul vett.
  • A kiskorú tanulók esetében a hiányzásokat igazoló dokumentumokat a szülő vagy gyámszülő kézbesíti a tanítónak vagy osztályfőnöknek.
  • A hiányzásokat igazoló iratokat a tanulónak az iskolai tevékenység újrafelvételétől számított maximum hét napon belül kell a tanítónak vagy osztályfőnöknek bemutatnia. Ennek túllépése esetén a hiányzások igazolatlannak minősülnek. Ha a diák több mint 3 napig betegség miatt hiányzik, kötelező a orvosi járványmentességi igazolvány (Aviz epidemiologic).
  • Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló a testnevelési órára nem hoz felszerelést és emiatt nem vesz részt az órán. A felmentett tanulók kötelesek a testnevelési órán megjelenni. A tornaórához szükséges orvosi igazolványt az iskolai év első hónapjában le kell adni.
  • A tanítást zavaró, munkát megtagadó diákot a szaktanár igazolatlan hiányzónak írhatja be és kérheti vele szemben az iskolák működési szabályzata 118. cikkelyében foglalt büntetőintézkedések egyikének alkalmazását.
  • A tanítási idő alatt a tanulók csak a szaktanár, az osztályfőnök vagy az igazgató engedélyével hagyhatják el az iskola területét.
  • Minden tizedik igazolatlan óráért a tanuló magaviseleti jegyét egy ponttal levonják.
  • Az a tanuló, akinek évi magaviseleti általánosa nem éri el a 6-ost, osztályismétlő marad.

IV. A tanulók jutalmazása

 • Azok a tanulók, akik az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben kiváló eredményt érnek el, illetve magaviseletükkel kitűnnek, a következő jutalmakban részesülhetnek:
  • Az osztályközösség előtti dicséret.
  • Az iskolaközösség vagy a tanári közösség előtt való dicséret.
  • A szülőkhöz intézett szóbeli vagy írásbeli dicséret.
  • Ösztöndíjak vagy egyéb anyagi juttatások.
  • Díjak, diplomák, érmek.
  • Hazai vagy külföldi táborokban és kirándulásokon való ingyenes részvétel.
 • Díjazásban az alábbi tanulók részesülhetnek:
  • Az osztály első három tanulója
  • Az egy vagy több tantárgyból kiváló teljesítményt nyújtó tanulók
  • Versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon vagy más iskolán kívüli tevékenységeken helyi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten kiváló teljesítményt nyújtó tanulók
  • A nagy morális értéket képvisleő tetteket végrehajtó tanulók
  • Az iskolai év folyamán a legkevesebbet hiányzó tanulók
  • Az iskola belső rendszabályzata által meghatározott más feltételeknek eleget tevő tanulók

V. A tanulókkal szemben foganatosítható büntetések

 • Azokkal a tanulókkal szemben, akik megszegik az érvényben lévő törvényes rendelkezéseket, beleértve az iskolai rendszabályzatot, a kihágás súlyosságától függően az alábbi büntetőeljárások alkalmazhatók:
  • Figyelmeztetés
  • Írásbeli megróvás.
  • Az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása.
  • A tanuló áthelyezése egy párhuzamos osztályba, ugyanabban az iskolában.
  • Az iskolából való kitiltás kilátásba helyezése.
  • Az iskolából való kitiltás.

  Az pontban foglalt büntetés kivételével mindegyik büntetés maga után vonja a magavisleti jegy levonását a vétség súlyosságától függő mértékben. 

  Az pontban foglalt büntetést akkor alkalmazzák, ha a tanulónak egy iskolai év folyamán összesen 20 igazolatlan órája gyűl össze, vagy ha valamelyik tantárgy összóraszámának 15%-áról hiányzott.
 • F. Az iskolából való kitiltás háromféle lehet:
  • Ugyanazon oktatási intézménybe és ugyanazon tanulmányi évbe való visszairatkozási joggal való kitiltás.
  • Az adott oktatási intézménybe való visszairatkozási jog megvonásával járó kitiltás.
  • Az összes oktatási intézménybe való visszairatkozási jog megvonásával járó kitiltás.
 • A kitiltás bármelyik formája az Egyetem előtti oktatást végző tanügyi intézmények szervezési és működési szabályzata , illetve a Diák Statutum szerinti súlyos vétségek esetében alkalmazható, illetve minden olyan esetben, amelyben a tanári konzílium ezeknek a büntetéseknek az alkalmazását megalapozottnak ítéli meg.
 • Az 1. pontban foglalt büntetést abban az esetben is végrehajthatják, ha a tanuló az adott tanév folyamán legkevesebb 40 óráról, illetve valamelyik tantárgy összóraszámának 30%-áról igazolatlanul hiányzott.
 • Az 1. és 2. pontokban foglalt büntetéseket a tanári konzílium, a c pontban foglaltat pedig a Tanügyminisztérium hagyja jóvá.
 • A büntetések esetében a magaviseleti jegy levonásának mértéke enyhíthető, ha a tanuló legkevesebb nyolc hétig a büntetés kiszabása után kifogástalan magatartást tanusít.
 • Bármelyik büntetéssel kapcsolatosan a tanuló írásbeli óvást nyújthat be az iskola Igazgató Tanácsához a büntetés alkalmazásától számított legtöbb öt napon belül. Az óvás megválaszolásának határideje annak benyújtásától számított 30 nap. A Vezető Tanácsnak az óvásra vonatkozó döntése végleges.
 • Ez a szabályzat a Tanügyminisztérium 2020-ben kiadott, Az egyetem előtti oktatást végző tanügyi intézmények szervezési és működési szabályzata, valamint a 4742/2016 Diákstatutum alapján készült.
 • Jelen Szabályzatot a tanítók és osztályfőnökök az iskolai év első osztályfőnöki óráján, illetve szülői értekezletén a tanulókkal és a szülőkkel ismertetik, akik azt aláírásukkal tudomásul veszik.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.