Vezetői struktúra

Az intézmény főbb szervezési egységei:

Az igazgató

Az igazgatóhelyettes

A vezető tanács

A tanári tanács

Az osztálytanács

Az igazgató

Az iskola vezetési struktúrájának élén az igazgató áll, aki közvetlenül a tanfelügyelőségnek alárendelt. Ő képviseli az iskolát más intézmények vagy fizikai személyek előtt. A tanári tanács és a vezető tanács elnöke. Hatásköre sokrétű és átfogó, az iskolai tevékenység minden területére kiterjed.

Az Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója Petki Pál.

Az igazgatóhelyettes

Az igazgatónak alárendelt és az igazgató által megállapított hatásköröket tölti be, amelyek között a legfontosabb a nevelési, illetve az iskolán kívüli tevékenység megszervezése, irányítása és ellenőrzése. Az igazgató távollétében helyettesíti őt minden hatáskörben.

Az Áprily Lajos Főgimnázium aligazgatója Bădău Tünde-Irén.

A vezető tanács

Az iskola kollektív vezető szerve, szervezési és adminisztratív kérdésekben határozathozatali jogkörrel. Hatáskörébe tartozik: az iskolai tevékenységre vonatkozó törvényes előírások tiszteletben tartásának felülvigyázása; az iskola területének, anyagi alapjának adminisztrálása; az iskola fejlesztési tervének elfogadása; az iskola belső rendszabályzatának elfogadása; az iskolai személyzet tanévvégi minősítése; az iskola költségvetési tervének elfogadása; az iskolai tevékenységről szóló igazgatói jelentés megvitatása és elfogadása. Összetétele: az igazgató, az igazgatóhelyettes, tanítók, tanárok, a könyvelő, a helyi közigazgatási szervek képviselői, az iskolai szülőbizottság képviselője, a tanulók képviselője. A vezető tanács elnöke az iskola igazgatója.

A Vezető Tanács tagjai a 2010/2011-es tanévben: Petki Pál (igazgató), Bădău Tünde-Irén (aligazgató), Farkas Irma (tanár), Dobolyi Ildikó (tanár), Fülöp Károly (tanár), Lucia Sevestrean (könyvelő), Szolga Domokos (a helyi önkormányzat képviselője), Gábor Imre (az iskolai szülőbizottság elnöke), Römer Sándor (az iskolai szülőbizottság képviselője), Kristó István (a Nebulónia diákönkormányzat elnöke).

A tanári tanács

Az iskolában tanító tanárok és tanítók alkotják, és az oktatói-nevelői munkát illető kérdésekben határozathozatali jogkörrel rendelkezik. Gyűlésein, az iskolaigazgató meghívására, részt vehetnek a szülők, a tanulók, a közigazgatási szervek képviselői, vagy más meghívottak. Üléseit félévnyitáskor és félévzáráskor tartja, illetve bármely más alkalommal, az igazgató kérésére vagy a tanszemélyzet kétharmadának kezdeményezésére. Hatáskörébe tartozik: az igazgató által beterjesztett, az iskolában folyó oktató-nevelő munka minőségére vonatkozó jelentés megvitatása és elfogadása; az intézmény fejlesztési tervének megvitatása és a vezető tanács elé terjesztése; az iskolai tevékenység éves tervének megvitatása és elfogadása; a vezető tanácsban résztvevő tanszemélyzet megválasztása; a tanszékek összetételének elfogadása; az alkalmazottak esetleges fegyelmi vétségeit kivizsgáló bizottság kinevezése, illetve a szankciók megállapítása; a fegyelmi kihágásokat elkövető tanulók büntetésének megállapítása; a tanulókat és a tanszemélyzetet megillető jutalmak megállapítása; az iskola beiskolázási tervének véleményezése; az iskola belső rendszabályzatának megvitatása és véleményezése.

Az osztálytanács

Az adott osztályban tanító tanárok összessége alkotja, illetve az osztály-szülőbizottság és a tanulók egy-egy képviselője. Elnöke az osztályfőnök. Hatáskörébe tartozik: az osztály félévi és tanévvégi tanulmányi és fegyelmi helyzetének elemzése; a tanulmányi előmenetelt és a fegyelmi mutatókat javító intézkedések megállapítása; javaslattevés a tanulók magaviseleti jegyét illetően; a tanulók jutalmazására vonatkozó javaslattevés; a tanulók szankcionálására vonatkozó javaslattevés.

A szülői tanács

Az osztály-szülőbizottságok elnökei alkotják, és az iskolai szülői közgyűlés végrehajtó szerve. Jogában áll képviseltetni magát a tanári tanácsban és a vezető tanácsban. Hatáskörébe tartozik: az iskola támogatása pályaválasztási és a tanulók társadalmi integrációját illető kérdésekben, az iskolaköteles tanulók beiskolázásában, nevelési kérdésekben, az anyagi alap kezelésében és gyarapításában, finanszírozási források azonosításában és megszerzésében.

A Szülői Tanács tagjai a 2010/2011-es tanévben: Gábor Imre (elnök, a XII. A osztály szülőbizottságának képviselője), Römer-Ambrus Sándor (alelnök, a III. B osztály szülőbizottságának képviselője), Marosi Piroska (pénztáros, a VIII. B osztály szülőbizottságának képviselője), Kassay Judith (cenzor, a XII. B osztály szülőbizottságának képviselője), Ambrus Tibor (az I.A osztály szülőbizottságának képviselője), Keresztes Végh Emőke (I.B), Nagy Éva (II. A), Bálint Judith Erzsébet (II. B), Szász Marika (III. A), Marica Tekla (IV. A), Kozma Anca (IV. B), Bartha Erika (V. A), Nagy Réka (V. B), Szilágyi Kinga (VI. A), Balázs Mihály (VI. B), Benedek Krisztina (VII. A), Kozma Gyula (VII. B), Mihály Csaba (VIII. A), Horváth Judith (VIII. B), Győrfi Zsolt (IX.A), Magyari Levente (IX.B), Ágoston Ildikó (IX.C), Both Éva (IX.D), Guczui Ilonka (X. A), Szilágyi Enikő (X. B), Fejér László (X. C), Tóth Emese (X. D), Komán Attila (XI. A), Kustán Ágota (XI. B), Szakács Ibolya (XI.C), Kajcsa László (XI. D), Daradics Judit (XII. B), Jánosi Magdó Lenke (XII.C), Sándor Balázs (XII. D).

Az iskolában működő bizottságok

Az iskolai tevékenység jobb megszervezése érdekében, a belső munkamegosztás elve alapján, az iskolában különböző, állandó vagy időszakos hatáskörrel rendelkező bizottságok működnek.

Állandó bizottságok:

 • A tanterv alkalmazását felügyelő bizottság
 • Az iskolai tevékenység minőségével foglalkozó bizottság
 • Az ösztöndíj bizottság
 • A munkavédelmi bizottság
 • A tűzvédelmi bizottság

Időszakos hatáskörrel rendelkező bizottságok:

 • A leltározó bizottság
 • A levéltári teendőkkel foglalkozó bizottság
 • Az iskolában lebonyolítandó tanulói vizsgákat szervező bizottságok
 • A munkaerő alkalmazásával foglalkozó bizottság
 • Az iskola tulajdonába került javakat átvevő bizottság
 • A fegyelmi kihágásokat kivizsgáló bizottság