Hivatalos dokumentumok

AZ ÁPRILY LAJOS FŐGIMNÁZIUM ISKOLAI RENDSZABÁLYZATA

I. A tanulói státus

 • Tanulónak minősül minden olyan személy, aki a vonatkozó törvényes rendelkezések betartásával be van iratkozva valamilyen oktatási intézménybe és részt vesz annak tevékenységében.
 • A tanulói minőség az alábbi esetek valamelyikében szűnik meg:
  • A kötelező iskolai, középiskolai, posztliceális vagy szakiskolai tanulmányok befejezése.
  • Az iskolából való kitiltás.
  • Az iskolából való kimaradás.
  • A tanuló, szülő vagy gyámszülő által benyújtott kérvény alapján történő, az iskolai tevékenységtől való visszavonulás (ez az eset nem vonatkozik az I-VIII. osztályos tanulókra).
  • A középiskolai, posztliceális vagy szakiskolai tanulmányok megkezdésétől számított 20 napon belüli igazolatlan meg nem jelenés az iskolában.
 • Tanulói minőségüket a tanulók a tanórákon és más iskolai tevékenységeken való részvétel formájában gyakorolják.

II. A tanulók jogai

 • Az állami oktatás ingyenes. Ennek megfelelően az állami tanügyi intézményeket látogató tanulók tandíjmentességet élveznek, illetve ingyenesen használhatják, azok rendeltetésének megfelelően, a tanítók-tanárok felügyelete és irányítása alatt, a tanítási program és az iskola által engedélyezett iskolán kívüli tevékenységek ideje alatt az iskola minden felszerelését, anyagi alapját teljes egészében.
  Az 1995/84-es számú törvény értelmében egyes tevékenységek esetében az iskolának jogában áll a tanulóknak pénzbeli hozzájárulást megszabni.
 • A tanulásban kitűnt tanulók pályázhatnak különleges ösztöndíjakra, jogosultak arra, hogy az iskola vezetősége ilyen céloka javaslatokat tegyen, illetve beleegyezzen, hogy azokat igénybe vegye.
 • A tanulóknak jogukban áll különböző tudományos, kulturális, művészi vagy sport egyesületeket létrehozni. A tanulók törvényes joga diákszervezetet létrehozni; annak tevékenységét az iskola vezetősége hagyja jóvá, ha hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és tiszteletben tartja az iskolai házirendet.
 • A tanulóknak joguk van saját diáksajtót szerkeszteni és terjeszteni, ha annak formája és tartalma nem törvényellenes és a tanulók szellemi épülését szolgálja. Ez a tevékenység csak az iskola vezetősége által kinevezett tanár közreműködésével és irányításával történhet.
 • A tanulók jelölhetnek saját képviselőt az iskola Vezető Tanácsába.
 • A tanulásban, versenyeken, illetve más iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben kitűnő teljesítményt nyújtó tanulók díjat kaphatnak.
 • Ingyenes tankönyvellátásban részesülnek az I-X. osztályos tanulók, valamint a felső tagozatú középiskolai tanulók közül azok, akiket az érvényben lévő törvényes rendelkezések erre feljogosítanak.
 • A tanulóknak joguk van bármilyen információforrást felhasználni, bármely véleményt kifejezésre juttatni, ha azok nem ellentétesek az iskolai oktatás és nevelés céljaival.
 • A kiváló tanulmányi eredményt elérő középiskolás tanulók, valamint a nehéz szociális helyzetűek ösztöndíjban részesülhetnek, az iskolának biztosított keret lehetőségein belül. Az ösztöndíjak odaítélését az iskolai ösztöndíj-bizottság bírálja el.
 • Beiskolázottságuk ideje alatt a tanulók ingyenes orvosi és pszichopedagógiai ellátásban részesülnek. Ezen túlmenően árengedményekben részesülnek előadások, múzeumi látogatások, kulturális és sportrendezvények alkalmával, valamint a közszállítási szolgáltatások igénybevétele esetén.
 • A nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulóknak joguk van anyanyelvükön tanulmányokat folytatni minden oktatási szinten és formában.
 • A tanulóknak joguk van az oktatás típusát és formáját megválasztani. A kiskorú tanulók esetében ez a jog a szülőt vagy gyámszülőt illeti meg.
 • Az iskola területén és azon kívül a tanulók különféle rendezvényeket szervezhetnek, ha azokat az iskola vezetősége jóváhagyja. Ezek a rendezvények nem sérthetik a demokrácia, a nemzeti biztonság, a közrend, az erkölcs és a jóízlés elveit, valamint a résztvevő személyek biztonságát és az anyagi javak épségét. Amennyiben a rendezvények nem tesznek eleget ezeknek a követelményeknek, az iskola vezetősége betilthatja azokat.
 • A különleges képességekkel rendelkező és kiváló iskolai teljesítményt nyújtó tanulók egy iskolai év alatt elvégezhetnek két iskolai évet, a Tanügyminisztérium által jóváhagyott feltételek mellett.

III. A tanulók kötelességei

 • A zavartalan munkavégzés érdekében hozott és a tanítás rendjét érintő intézkedések
  • A tanulók kötelessége az órákon részt venni, mindegyik tantárgyból rendszeresen készülni, a tantervek által előírt ismereteket elsajátítani.
  • A tanulóknak ismerniük kell és tiszteletben kell tartaniuk az állam törvényeit, az iskolai rendszabályzatot, a közlekedési szabályokat, az egészségvédelmi és munkavédelmi szabályokat, a tűzmegelőzési és tűzoltási szabályokat, a polgári védelmi és a környezetédelmi szabályokat.
  • A tanulóknak tilos:
   • Az iskolai dokumentumokat (naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvi lapok stb.) rongálniuk vagy megsemmisíteniük.
   • Az iskola anyagi javait rongálniuk.
   • Olyan dokumentumokat, iratokat, újságokat, folyóiratokat stb. iskolába hozniuk és terjeszteniük, amelyek tartalmuknál fogva sértik a nemzeti függetlenséget, szuverenitást és területi épséget, erőszakra és intoleranciára buzdítanak.
   • Olyan tiltakozó megmozdulásokat szervezniük, amelyek akadályozzák az iskolai tevékenységet.
   • Az iskolai be- és kijáratokat, folyósókat eltorlaszolniuk.
   • A mobiltelefonokat az iskolában használniuk.
  • Az órák megkezdése előtt, a becsengetés után a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak, az előírt tanfelszerelést és az ellenőrző könyveket magukkal hozva, csendben, a helyükön várják a tanárt.Ha a tanár nem érkezik meg 10 perc eltelével, ezt a szolgálatos tanuló vagy az osztályfelelős az igazgatóságon vagy a szolgálatos tanárnál jelentse, hogy az osztályba helyettesítő tanár jöhessen be.
  • Az iskola vezetősége által jóváhagyott órarendet a tanulók kötelesek betartani.
  • Az órák után a tanulóknak az osztálytermet rendben kell hagyniuk (a padokból az esetleges szemetet kiszedni, a táblát letörölni, a szemetet a szemétkosárba tenni). Az osztály rendjéért az osztályszolgálatos diák a felelős. Ha egymaga nem képes a rendet áthágó diákot jobb belátásra bírni, köteles a szolgálatos tanárhoz vagy az osztályfőnökhöz fordulni, ellenkező esetben felelősségrevonásban vagy megróvásban részesülhet. Arra a tanulóra, aki visszautasítja az általa okozott szemét eltakarítását, az iskola vezetősége szankciót szabhat ki.
  • Minden osztályban a szolgálatos tanulók számbaveszik, az első tanítási órától az utolsóig, a hiányzó tanulókat, szünetekben kiszellőztetik az osztálytermet, a táblát letörlik és gondoskodnak krétáról, illetve táblatörlő szivacsról.
  • A tanulókat az iskola területén csak szüleik és legközelebbi hozzátartozóik kereshetik, tilos barátok, ismerősök, szomszédok látogatását fogadni az iskolában.
  • Balesetet vagy bármilyen más rendellenes helyzetet az iskolában az iskola- vagy osztályszolgálatos tanulók kötelesek a szolgálatos tanár vagy az igazgató tudomására hozni.
 • Az iskolában való tartózkodás és viselkedés szabályai. Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok
  • A diákok az iskolában és azon kívül is kulturáltan viselkedjenek, becsüljék meg egymást, egymás munkáját, tartsák be az emberi együttélés írott és íratlan szabályait.
  • A szünetek alatt a tanulók ne szaladgáljanak a folyosón és ne keltsenek zajt. Az órák alatt és a szünetekben is fegyelmi vétségnek számít a csendháborítás.
  • Tilos az osztálytermekben, a folyosón, az udvaron, a sportpályán szemetet szétdobálni.
  • Az Áprily Lajos Főgimnáziumban kötelező az iskolai egyenruha viselése.
  • A diákok haja legyen ápolt, tiszta, fésült és rendezett. Tilos a haj festése vagy ízléstelen viselete. Tilos a körmök festése. Tilos a fiúknak fülbevaló vagy nyaklánc , illetve fiúknak és lányoknak egyaránt tilos a testékszerek („pearcingek”) viselete.
  • Ünnepi alkalmakkor a tanulók ünneplő ruhát vegyenek fel. Ez a lányoknak a sötét színű szoknya és fehér blúz, a fiúknak a sötét színű nadrág, fehér ing, nyakkendő és zakó vagy mellény.
  • Tilos a dohányzás a tanulók számára az iskola területén és annak környékén, illetve minden alkalmi vagy rendszeres gyülekezési helyen (például a tömegközlekedési járművek megállóiban, színházi előadások előtt, azok szüneteiben stb.), továbbá minden, a tanulók részére szervezett rendezvényen vagy tevékenységen.
  • Szeszes italok vagy más egészségre káros anyagok birtoklása, forgalmazása, illetve fogyasztása az iskola területén és az iskolán kívül is, illetve minden, a tanulók részére szervezett rendezvényen tilos.
  • A tanítás ideje alatt vendéglőkben, bárokban, nyilvános mulatóhelyeken a tanulóknak tartózkodniuk tilos. Ezeken a helyeken a tanulók az iskolai programon kívül is csak szülői engedéllyel, illetve szüleik közvetlen felügyelete mellett tartózkodhatnak.
  • Az iskola épületében tilos labdával játszani; az iskola területén ez kizárólag a sportteremben vagy a sportpályán engedélyezett.
  • Kerékpárral vagy más járművel, illetve görkorcsolyával az iskola területére bejönni tilos.
  • Szúró, vágó vagy más, a tanulók testi épségére veszélyes tárgyakat, eszközöket vagy vegyi anyagokat, gyufát vagy öngyújtót tilos az iskola területén birtokolni vagy használni.
  • Tilos a gázcsapokhoz és az elektromos hálózathoz nyúlni. Ha gázszagot érzünk, kinyitjuk az ablakokat, nem kapcsoljuk fel a villanyt, és azonnal értesítjük a szolgálatos tanárt vagy az osztályfőnököt, gondnokot, igazgatót, karbantartó munkást.
  • Tilos az ablakon kihajolni, az ablakpárkányon ülni.
  • Tilos az iskolai sportszerekre vagy a kerítésre felmászni.
  • Az iskolaápületekben a lépcsők jobboldalán közlekedünk.
  • Az utcán való közlekedésben betartjuk a közlekedési szabályokat.
  • A laboratóriumokban és a tornateremben a tanulók csak a szaktanár felügyelete alatt tartózkodhatnak
  • Tilos a tanulóknak obszcén, közfelháborodást kiváltó tetteket elkövetniük, ízléstelen, obszcén gesztusokhoz vagy káromkodásokhoz, az emberi méltóságot sértő kifejezésekhez folyamodniuk.
  • A fizikai és szellemi bántalmazás bármely iskolai és iskolán kívüli tevékenység alkalmával tilos.
  • Tilos a hatóságokat rosszakaratból, ok nélkül riasztani.
  • A tanulók az iskola területét csak a napi program befejezése után hagyhatják el. Az iskola területének az iskolai program alatti elhagyásához az osztályfőnök, a szolgálatos tanár vagy az igazgató írásbeli engedélye szükséges.
  • A tanulóknak az iskola területére való közlekedése a Graft patak felőli utcai kapun keresztül történik. Tilos a 6-os számú Általános Iskola felőli bejárat igénybe vétele.
 • A köz- és magántulajdon védelmére hozott intézkedések
  • Az iskola épületéért és az iskola területén található anyagi értékekért minden tanuló erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.
  • Ha az iskolának a tanuló gondatlanságából vagy szándékosan kárt okozott, azt az illető tanuló vagy annak szülei kötelesek kijavítani, illetve megtéríteni. Ha a kárt okozó tanuló személye nem ismeretes, ez a felelősség az egész osztályközösséget terheli.
  • A tanítás kezdetekor vagy befejeztekor (reggel és délben) az észlelt hibákat, rongálásokat az osztályfelelősök vagy az iskola- és osztályszolgálatos tanulók haladéktalanul jelentsék a szolgálatos tanárnak, az osztályfőnöknek vagy az igazgatóságnak.
  • Személyes értékeire, pénzére, holmijára minden tanuló maga vigyázzon. Az iskola ezekért nem tud felelősséget vállalni. Ha az osztályterem üresen marad (testnevelési óra, laboratóriumi foglalkozás stb. esetén), be kell zárni azt.
  • A talált tárgyakat az iskola titkárságán vagy a könyvelőségen adjuk le.
  • Közleményeket, hirdetésket a diákok csak a szaktanár, osztályfőnök vagy igazgató engedélyével, az általuk kijelölt helyen tehetnek ki. A hirdetés tartalmilag és formailag is legyen kulturált, tüntesse fel a hirdető nevét és osztályát. Az elavult hirdetéseket a hirdető köteles eltávolítani.
 • Az órai mulasztások és hiányzások rendje
  • A kötelező iskolai tevékenységtől való, bármilyen okból történő távolmaradás hiányzásnak számít.
  • A törvényesen elfogadható dokumentumokkal megokolt hiányzások igazoltaknak minősülnek.
  • A hiányzásokat igazoló törvényes iratok a következők:
   • A családi orvos vagy az iskolai orvosi rendelő orvosa által kibocsátott igazolás.
   • A kórházi orvosi igazolás.
   • A szülő vagy gyámszülő által az iskola igazgatójához intézett, jól megalapozott írásbeli kérvény, melyet a tanító vagy az osztályfőnök előzetesen tudomásul vett.
  • Az orvosi igazolásokat az iskolai orvosi kabinetnek kell láttamoznia.
  • A kiskorú tanulók esetében a hiányzásokat igazoló dokumentumokat a szülő vagy gyámszülő kézbesíti a tanítónak vagy osztályfőnöknek.
  • A hiányzásokat igazoló iratokat a tanulónak az iskolai tevékenység újrafelvételétől számított maximum hét napon belül kell a tanítónak vagy osztályfőnöknek bemutatnia. Ennek túllépése esetén a hiányzások igazolatlannak minősülnek.
  • Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló a testnevelési órára nem hoz felszerelést és emiatt nem vesz részt az órán. A felmentett tanulók kötelesek a testnevelési órán megjelenni.
  • A tanítást zavaró, munkát megtagadó diákot a szaktanár igazolatlan hiányzónak írhatja be és kérheti vele szemben az iskolák működési szabályzata 118. cikkelyében foglalt büntetőintézkedések egyikének alkalmazását.
  • A tanítási idő alatt a tanulók csak a szaktanár, az osztályfőnök vagy az igazgató engedélyével hagyhatják el az iskola területét.
  • Minden tizedik igazolatlan óráért a tanuló magaviseleti jegyét egy ponttal levonják.
  • Az a tanuló, akinek évi magaviseleti általánosa nem éri el a 6-ost, osztályismétlő marad.

IV. A tanulók jutalmazása

 • Azok a tanulók, akik az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben kiváló eredményt érnek el, illetve magaviseletükkel kitűnnek, a következő jutalmakban részesülhetnek:
  • Az osztályközösség előtti dicséret.
  • Az iskolaközösség vagy a tanári közösség előtt való dicséret.
  • A szülőkhöz intézett szóbeli vagy írásbeli dicséret.
  • Ösztöndíjak vagy egyéb anyagi juttatások.
  • Díjak, diplomák, érmek.
  • Hazai vagy külföldi táborokban és kirándulásokon való ingyenes részvétel.
 • Díjazásban az alábbi tanulók részesülhetnek:
  • Az osztály első három tanulója
  • Az egy vagy több tantárgyból kiváló teljesítményt nyújtó tanulók
  • Versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon vagy más iskolán kívüli tevékenységeken helyi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten kiváló teljesítményt nyújtó tanulók
  • A nagy morális értéket képvisleő tetteket végrehajtó tanulók
  • Az iskolai év folyamán a legkevesebbet hiányzó tanulók
  • Az iskola belső rendszabályzata által meghatározott más feltételeknek eleget tevő tanulók

V. A tanulókkal szemben foganatosítható büntetések

 • Azokkal a tanulókkal szemben, akik megszegik az érvényben lévő törvényes rendelkezéseket, beleértve az iskolai rendszabályzatot, a kihágás súlyosságától függően az alábbi büntetőeljárások alkalmazhatók:
  • Figyelmeztetés
  • Az osztályközösség és/vagy az osztálytanács és a tanári konzílium előtti szóbeli megróvás.
  • Írásbeli megróvás.
  • Az ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása.
  • Az iskolai tevékenységtől való 3-tól 5 napig terjedő kitiltás.
  • A tanuló áthelyezése egy párhuzamos osztályba, ugyanabban az iskolában.
  • A tanuló áthelyezése más iskolába.
  • Az iskolából való kitiltás kilátásba helyezése.
  • Az iskolából való kitiltás.

  Az a pontban foglalt büntetés kivételével mindegyik büntetés maga után vonja a magavisleti jegy levonását a vétség súlyosságától függő mértékben.

  Az e pontban foglalt büntetés azt jelenti, hogy a tanuló a büntetés időtartama alatt a tulajdonképpeni iskolai tevékenységtől eltérő tevékenységet folytat az iskola területén belül, az iskola belső rendszabályzata előírásainak megfelelően. Ha a tanuló visszautasítja ezt, a büntetés időtartamára igazolatlan hiányzást kap.

  A h pontban foglalt büntetést akkor alkalmazzák, ha a tanulónak egy iskolai év folyamán összesen 20 igazolatlan órája gyűl össze, vagy ha valamelyik tantárgy összóraszámának 15%-áról hiányzott.

 • Az iskolából való kitiltás háromféle lehet:
  • Ugyanazon oktatási intézménybe és ugyanazon tanulmányi évbe való visszairatkozási joggal való kitiltás.
  • Az adott oktatási intézménybe való visszairatkozási jog megvonásával járó kitiltás.
  • Az összes oktatási intézménybe való visszairatkozási jog megvonásával járó kitiltás.
 • A kitiltás bármelyik formája az egyetem előtti oktatást végző tanügyi intézmények szervezési és működési Szabályzatának 112-es paragrafusában felsorolt súlyos vétségek esetében alkalmazható, illetve minden olyan esetben, amelyben a tanári konzílium ezeknek a büntetéseknek az alkalmazását megalapozottnak ítéli meg.
 • Az a pontban foglalt büntetést abban az esetben is végrehajthatják, ha a tanuló az adott tanév folyamán legkevesebb 40 óráról, illetve valamelyik tantárgy összóraszámának 30%-áról igazolatlanul hiányzott.
 • Az a és b pontokban foglalt büntetéseket a tanári konzílium, a c pontban foglaltat pedig a Tanügyminisztérium hagyja jóvá.
 • A b , c , d , és e pontokban foglalt büntetések esetében a magaviseleti jegy levonásának mértéke enyhíthető, ha a tanuló legkevesebb nyolc hétig a büntetés kiszabása után kifogástalan magatartást tanusít.
 • Bármelyik büntetéssel kapcsolatosan a tanuló írásbeli óvást nyújthat be az iskola Igazgató Tanácsához a büntetés alkalmazásától számított legtöbb öt napon belül. Az óvás megválaszolásának határideje annak benyújtásától számított 30 nap. A Vezető Tanácsnak az óvásra vonatkozó döntése végleges.
 • Ez a szabályzat a Tanügyminisztérium 2005-ben kiadott, az egyetem előtti oktatást végző tanügyi intézmények szervezési és működési Szabályzata alapján készült.
 • Jelen Szabályzatot a tanítók és osztályfőnökök az iskolai év első osztályfőnöki óráján, illetve szülői értekezletén a tanulókkal és a szülőkkel ismertetik, akik azt aláírásukkal tudomásul veszik.


Letölthetõ verzió